Baner

2014

Nabavka usluge elektronske komunikacije za RTV Pančevo

Na osnovu članova 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12), upućujemo

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
NARUČILAC: JRP RTV PANČEVO
ADRESA NARUČIOCA: 26000 Pančevo, N.Đurkovića br.1
INTERNET STRANICA: www.rtvpancevo.rs
VRSTA NARUČIOCA: JAVNO PREDUZEĆE
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Postupak javne nabavke male vrednosti
VRSTA PREDMETA: Usluge
OPIS PREDMETA NABAVKE
Nabavka usluga elektronske komunikacie: usluga mobilne telefonije, usluga fiksne telefonije i interneta za potrebe JRDP RTV Pančevo

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE
Telefonske usluge i usluge prenosa podataka 64210000

 

Nabavka goriva za potrebe RTV Pančevo

Na osnovu članova 39. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS" br. 124/12), upućujemo

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

NARUČILAC: JRDP RTV PANČEVO

ADRESA NARUČIOCA: 26000 Pančevo, N.Đurkovića br.1

INTERNET STRANICA: rtvpancevo.rs

VRSTA NARUČIOCA: Javno preduzeće

VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVKE: Postupak javne nabavke male vrednosti

VRSTA PREDMETA: Dobra

OPIS PREDMETA NABAVKE: Nabavka goriva za potrebe JRDP RTV Pančevo

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKE: 09100000– gorivo